PRIVACY STATEMENT

PRIVACYVERKLARING TeamMonday BV
Over TeamMonday en uw privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle overeenkomsten en op elke samenwerking of elke contactname, verzoek tot informatie, offerteaanvraag met TeamMonday BV, alsook wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening en bij het bezoek of gebruik van de website.

TeamMonday BV, met zetel te 2100 Deurne, Van Lissumstraat 18a met ondernemingsnummer (KBO): 0643718130

In deze verklaring informeren wij u graag over welke gegevens wij over u verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dit doen, welke rechten u heeft, en hoe u deze ten aanzien van ons kan uitoefenen. We zullen uw informatie niet gebruiken, of met iemand delen, uitgezonderd zoals beschreven in dit Privacybeleid. Door uw gegevens aan ons over te maken – al dan niet via het online contractformulier – en/of gebruik te maken van onze dienstenverlening, respectievelijk door onze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met onderhavige privacyverklaring. Indien u niet akkoord bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken, of u zich niet kan vinden in onderhavige voorwaarden, dient u onze website te verlaten en het gebruik van onze diensten dan ook stop te zetten.

Wij verzamelen en maken gebruik van uw persoonsgegevens
Het spreekt voor zich dat wij voor de goede uitvoering van de overeenkomst, en om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden, wij in het bezit dienen te zijn van een aantal persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam, contactgegevens, emailadres, telefoonnummer, postadres, adresgegevens van de werf, financiële gegevens, bankrekeningnummers, etc.

Wij zullen ook genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens met derden te delen, zoals gebeurlijke onderaannemers, commerciële partners, leveranciers, projectleiders, bouwpromotoren, IT-dienstverleners, etc.

Wij verzamelen gegevens die u vrijwillig aan ons meedeelt, al dan niet digitaal via ons online contactformulier op de website, of die u verstrekt in het kader van onze samenwerking of wanneer u contact met ons opneemt.

Wij verzamelen ook gegevens over uw bezoek aan onze website, de sessies en gerelateerde informatie. Wij registreren deze informatie zelf, of met behulp van diensten van derden. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van “cookies” en van andere traceertechnologieën, zoals uiteengezet in onze disclaimer.

Wij verzamelen twee soorten gegevens:
1. Persoonsgegevens (waarmee iemand kan worden geïdentificeerd). Dit zijn een aantal persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam, contactgegevens, emailadres, telefoonnummer, postadres, financiële gegevens, bankrekeningnummers, etc.
2. Niet-persoonsgebonden gegevens (die niet kunnen worden gebruikt voor identificatie), zoals IPadressen. Wij zullen evenwel geen gegevens verwerken die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of waarvoor wij geen toestemming hebben gevraagd.

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, voornamelijk omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo hebben wij uw gegevens nodig voor onze dienstverlening en deze te optimaliseren. Wij gebruiken de verzamelde gegevens om dienstverlening op maat te kunnen aanbieden en u het beste resultaat af te leveren. De gegevens zijn nodig om uw website te bouwen en te ontwikkelen, maar ook om de aan uw voorkeuren aangepaste grafische ontwerpen op te maken, en om voor u aan online marketing te kunnen doen.

Wanneer u ons vraagt om op maat gemaakte campagnes te voeren, al dan niet online, zullen wij de door u aangeleverde gegevens – na goedkeuring – gebeurlijk publiceren via sociale media en andere publieke fora. Verder zijn de verzamelde gegevens noodzakelijk voor klantensupport en technische ondersteuning. Wij zullen uw gegevens ook gebruiken om correspondentie met u te voeren, hetzij om een bestelling, offerteaanvraag of sollicitatie af te handelen. Mits uw uitdrukkelijke goedkeuring, zullen wij u aanbiedingen via onze nieuwsbrief overmaken.

Rechtsgronden van de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens
Wij verzamelen, verwerken en transfereren uw persoonsgegevens hetzij op basis van uw geïnformeerde toestemming, respectievelijk omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, of uit noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dit overeenkomstig de artikelen 6.1 (a), (b), en (c)
 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om uw toestemming terug in te trekken.

Naleving van de wetten
Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien we daartoe door de wet of dagvaarding worden verplicht of als we ervan overtuigd zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet en de redelijke verzoeken van de rechtshandhaving of om de veiligheid of integriteit van onze dienstverlening
te beschermen.

Veiligheid

Wij nemen de nodige administratieve en technisch-organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en de nauwkeurigheid ervan te handhaven. Ook van onze leveranciers, commerciële partners en aangestelden verwachten wij dat zij dezelfde maatregelen nemen naar gegevensbescherming 
toe. Niettegenstaande deze veiligheidsmaatregelen, willen wij er evenwel op wijzen dat geen enkele methode van transmissie via het internet of methode van elektronische opslag in absolute bescherming kan voorzien.

In geval van een gegevenslek (systeemcrash, hacking, malware, onbevoegde toegang, etc.) waarbij uw persoonsgegevens gecompromitteerd zouden zijn, zal u persoonlijk op de hoogte worden gebracht en zal gebeurlijk melding gemaakt worden bij de Privacycommissie.

Doorgifte van uw persoonsgegevens en internationale transfer
Gezien onze kernactiviteit bestaat uit webdevelopment, online marketing en grafisch ontwerp, zullen wij uw persoonsgegevens delen met verschillende derden, waaronder onze commerciële partners, bepaalde (IT-)dienstverleners, ontwikkelaars van webapplicaties, leveranciers, commerciële partners, en wetshandhavingsfunctionarissen, hetzij met gelieerde ondernemingen. TeamMonday promoot haar dienstverlening ook via sociale media, zoals facebook. De gegevens mogen alleen worden gedeeld overeenkomstig dit beleid, of op enige andere wijze mits uw uitdrukkelijke toestemming. Indien noodzakelijk in het kader van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of
 onrechtstreeks met ons verbonden zijn, of met enige andere van onze commerciële partners.

Uw informatie, inclusief uw persoonsgegevens, kan worden getransfereerd naar, en onderhouden worden op computers/servers, die buiten België gelegen zijn, desgevallend zelfs buiten de EER, waar de wetgeving op de gegevensbescherming kan verschillen van degene in uw rechtsgebied. De gegevens opslag in de servers kan gebeuren door onszelf, hetzij door derden-verwerkers, hetzij door gelieerde ondernemingen.

Indien u buiten België bent gevestigd en ervoor kiest om ons informatie te verschaffen, gelieve dan te noteren dat we de informatie, inclusief uw persoonsgegevens, transfereren naar België en ze daar verwerken. Door het overmaken van uw persoonsgegevens en/of beroep te doen op onze diensten, bevestigt u uw toestemming met deze transfer.

Bewaarperiode

Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding), respectievelijk voor de termijn die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor doeleinden van direct marketing worden uw gegevens maximum 7 jaar bewaard.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, en kan steeds vragen deze te laten aanpassen, te corrigeren, de verwerking ervan te beperken, of de gegevens te doen wissen. U kan zich steeds verzetten tegen de verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens, met inbegrip van het gebruik voor profiling en marketingdoeleinden. U heeft daarnaast het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm)
 van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Elke vraag of verzoek met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens kan u kosteloos aan ons per e-mail richten op het adres info@teammonday.be . Wanneer een verzoek echter manifest ongegrond is of buitensporig wordt bevonden, kan een administratieve kost aangerekend worden.

Direct Marketing
De door u verstrekte informatie kan ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden, waarbij wij u – desgevallend bij wijze van nieuwsbrief – aanbiedingen, promotiemateriaal, en andere aan uw voorkeuren aangepaste informatie kunnen overmaken. Voordat wij uw gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, zullen wij steeds vragen of u dit wenst.

U heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Het volstaat om ons een e-mail te versturen, of de uitschrijvingsinstructies (“unsubscribe”) te volgen die gebeurlijk zijn opgenomen in onze e-mailberichten.

Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet op personen onder de leeftijd van 18 jaar (“Kinderen”). We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder 16 jaar. Indien u een ouder of een voogd bent en u kennis heeft dat uw kinderen ons persoonlijke informatie hebben verschaft, verzoeken wij u om ons te contacteren. Indien we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind onder de leeftijd van 16 jaar, zonder de toestemming van de ouders te hebben geverifieerd, ondernemen we de nodige stappen om deze informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring
We kunnen van tijd tot tijd onze privacyverklaring bijwerken. Wijzigingen zijn consulteerbaar op onze website, of kunnen bij ons opgevraagd worden. U wordt aangeraden om onze privacyverklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.

Contacteer ons

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, gelieve ons te contacteren. U kan ons eenvoudig per email bereiken: info@teammonday.be . U kan ons ook telefonisch bereiken op het nummer 0479 47 76 72

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer commissie@privacycommission.be.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Door middel van cookies kan uw computer worden geïdentificeerd. Cookies worden bij uw bezoek aan onze website gebruikt om informatie te verzamelen (aantal bezoekers, duur van uw bezoek, etc.) en om de werking van onze website te vereenvoudigen. De cookies worden niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens. U kunt de cookies weigeren of blokkeren via uw internetbrowser. U dient er dan rekening mee te houden dat bepaalde inhoud van onze website mogelijks niet wordt weergegeven, en bepaalde applicaties mogelijks niet zullen functioneren.

Welke soort cookies worden er gebruikt en waarvoor
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door deze site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die u bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat u tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

Third Party cookies’
Dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van deze website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.

Sessiecookies’
Dit zijn cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie en laten ons toe om uw acties aan elkaar te koppelen tijdens die bepaalde browsersessie.

‘Permanente cookies’
Deze cookies worden ook tussen verschillende browsersessies op uw apparaat bewaard, waardoor wij uw voorkeuren of acties over meerdere websites kunnen onthouden.

Waarvoor gebruiken derden bestanden en technologiën
Derden gebruiken bestanden en technologieën voor de volgende doeleinden: 
Bestanden en technologieën die uw surfgeschiedenis bijhouden in de tijd, al dan niet gecombineerd met informatie van andere advertenties of via derde bronnen, om reclameboodschappen van derden te tonen. Bijvoorbeeld: op basis van uw eerder surfgedrag, uw geo-locatie, de advertenties die u reeds aanklikte wordt u gepersonaliseerde inhoud en reclame van derden getoond.

Bestanden en technologieën die u via een sociaal netwerk kunnen volgen nadat u op een knop van het sociale netwerk heeft geklikt en waardoor die sociale netwerken op automatische wijze uw persoonsgegevens ontvangen. Bijvoorbeeld: like of share knop van facebook.

Cookies weigeren of uitschakelen
U kan op ieder moment cookies blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. Het blokkeren van cookies kan onze dienstverlening en het gebruik van onze website beïnvloeden. Het verwijderen van cookies kan ervoor zorgen dat u bij een volgend bezoek aan onze website opnieuw uw voorkeuren moet ingeven. Raadpleeg de documentatie van uw softwareleverancier voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies, zoals:

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/nl-be/help/4027947/windows-delete-cookies

Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

TM-facebook TM-linkdin